تفریح

6 2

زبان انگلیسی – آموزش و یادگیری

امروزه زبان انگلیسی در مسائل زیادی از جمله آموزش، پزشکی، تجارت، سیاست، فناوری و تکنولوژی استفاده می شود. به همین دلیل نمی توان اهمیت زبان انگلیسی در دنیای امروز را…

6566

داستان های جن و پری , مردآزما…

*داستان ترسناک گرمابه عمو سلیمون… سال هزارو سیصدوبیست خورشیدی در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم و ترس از کشیده شدنِ جنگ به ایران،به خدمت ارتش در آمدم.دوماهی از خدمتم در…